Tekstil İhtisas OSB Başvuruları Başladı


Tekstil İhtisas OSB Başvuruları Başladı

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yer tahsisi için 2. Başvuru Dönemi başlamıştır. Yer tahsisi talep eden yatırımcıların 1 Haziran 2018 tarihine kadar müracaat etmesi gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.dtiosb.org adresini ziyaret ediniz.

TEKSTİL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YER TAHSİSİ İÇİN BAŞVURU REHBERİ


1.    Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Diyarbakır-Elazığ Devlet Karayolu'nun Dökmetaş Mahallesi mevkiinde toplam 129 hektar üzerinde kurulacak olan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DTİOSB)’nin 69 hektarlık kısmı “sanayi alanı” olarak planlanmıştır. Bu alanda 106 parsel mevcuttur. 5.000-20.000 m2 arasında değişen parsel alanlarıyla yatırımcılara arsa temini sağlanması hedeflenmektedir. Bölgenin tam kapasite ile işletmeye geçmesi halinde, ön görülen istihdam sayısı 7.500 kişi civarındadır.

2.    Tahsis Şartları ve Öncelikler:

Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Müdürlüğü, OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve Müteşebbis Heyet Kararları doğrultusunda yer tahsis işlemlerini gerçekleştirecektir. Müteşebbis Heyet tarafından alınan kararlara göre tahsis sürecinde aşağıdaki şartlar ve öncelikler aranacaktır.

(1) Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'ye yatırım yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az 3 yıllık tekstil veya bağlı sektörlerde tecrübe sahibi olanlara öncelik verilir.

(2) Toplam tahsis edilebilir sanayi alanının en az yarısı Diyarbakır dışından gelen nitelikli ve kurumsal yapıya sahip yatırımcılar için ayrılmıştır. Yerel taleplerin fazla olması, dışarıdan yatırım taleplerinin az olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından ilgili alanlar yerel yatırımcılara da tahsis edilebilir.

(3) Yatırımcıya tahsis edilen sanayi parselinde minimum % 50 taban alanlı kapalı alan yapılması zorunludur.

(4) Hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarında yatırımcıların en az 45 kişilik istihdam şartı sağlamaları gerekir. Hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarını destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olan baskı, nakış, aksesuar üretimi gibi yatırımlarda en az 10 kişilik istihdam şartı aranır. Bu hususa uymayanlara parsel tahsisi yapılmaz. Yukarıdaki asgari istihdam şartının yanı sıra, ayrıca hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarında parsel alan büyüklüğüne göre 15 kişi/1000 m2 (Örn: 3.000 m2 için 45 kişi, 5.000 m2 için 75 kişi); destekleyici ve tamamlayıcı yatırımlarda ise 5 kişi/1000 m2 istihdam şartı aranır. Yatırımcılar yatırım faal hale geldikten sonra en az 6 ay bu istihdam koşulunu devam ettirmekle mükelleftir.

(5) Parsel tahsisi yapılan yatırımcılar mevzuata uygun hareket etmek durumundadır. Bu hususa aykırı hareket eden yatırımcılara yapılan tahsisler iptal edilir. Tahsisi iptal edilen yatırımcıların katılım bedelinin % 50’si oranında kesinti yapılır.

3.    Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
3.1.       İş Planı ve Diğer Belgeler

Yatırım yeri tahsisi başvurusu için www.dtiosb.org adresine üye olunması, iş planının sistem üzerinden doldurulması ve  gerekli diğer bilgilerin sisteme ek olarak yüklenmesi gerekmektedir.

İş Planı www.dtiosb.org adresinde online olarak doldurulmalıdır. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular  değerlendirilmeye alınmadan reddedilir.

 

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, İş Planınızı ve diğer belgeleri lütfen dikkatli bir şekilde ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz.

Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

Başvurular, İş Planı ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır:

2017 yılı içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair Oda Sicil Kayıt Belgesi.
Başvuruda bulunan işletme/kuruluş ve ortaklarına ait kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi.
Başvuru Sahibinin ve ortaklarının mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının varsa, önceki 3 (üç) yıla ait vergi dairesince onaylanmış kâr zarar tablosu, bilânçosu/işletme hesap özeti.
Yatırımcının mali gücünü gösterir destekleyici diğer destekleyici belgeler (Banka Referans Mektubu, Banka Hesap Özeti, Tapu Fotokopisi…vb)
Başvuru Sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri); bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa, ayrıca Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişi(leri) yetkilendirme kararı.
Varsa; Başvuru Sahibinin ve ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibariyle son 3 (üç) aya ait Sosyal Güvenlik Kuruluşu’ndan alınan belge veya barkodlu internet çıktısı.
Başvuru sahibinin ve ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine dair alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı.
Başvuru Sahibinin ve ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borç durumunu gösteren resmi yazı veya internet çıktısı.
Varsa yatırım için aldığınız Yatırım Teşvik Belgenizin fotokopisi.
Üretim yapan firmalar için güncel Kapasite Raporu
Varsa firmanın kurumsallığını gösteren katalog, broşür, kartvizit ...vb. dokümanlar.

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Başvuru talebinin olumlu olması durumunda, sözleşmeden önce belge asıllarının sunulması gerekmektedir.

3.2.       Başvuru Yeri

Yatırım yeri tahsisi başvurusu için www.dtiosb.org adresine üye olunması, iş planının sistem üzerinden doldurulması ve  gerekli diğer bilgilerin sisteme ek olarak yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca EK-1 Dilekçe, EK-2 Yatırım Bilgi Formu ve EK-3 Yatırım Taahhütnamesi firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli bir şekilde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:19/B 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

4.    Değerlendirme Süreci

Başvuruların değerlendirilmesi Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yapılacaktır. Yatırım fikri ve sunulan iş planı ve ekleri Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından değerlendirilerek puanlanır. Yönetim Kurulu yatırımcı ile mülakat yaparak ayrıca puanlar. Puanların aritmetik ortalaması, 100 üzerinden 65 puan ve üzeri alan yatırımlar için puan sıralamasına göre parsel tahsisi yapılır. Eksik bilgi belge veya bir önceki iş planı ve eklerinde firmanın ve projesinin iyi sunulamamış olması nedeniyle düşük puan alan yatırımcılar, eksikliklerini tamamladıktan sonra yeniden değerlendirme talebi ile dosyalarını tekrar sunabilirler.

Aynı parsele birden fazla talep olması halinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörlere göre Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Parsel tahsisi Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerin EK-3’te yer alan taahhütnameyi noter onaylı olarak OSB’ye vermesini ve kendisine tahsis edilecek alan büyüklüğü ile orantılı altyapıya katılım bedelini Müdürlük hesaplarına ödemesini müteakip yatırımcı ve OSB arasında parsel tahsisine ilişkin sözleşme düzenlenir.